Autminds

Autminds 2022 is een live congres op 8 oktober 2022. Er zijn lezingen, workshops en discussies die je kunt volgen. Passief of actief. We hebben ook vrije discussiegroepen waar je andere deelnemers kunt ontmoeten op onderwerpen die je zèlf indient. Je kunt zelf op elk moment kiezen òf en waaraan je deelneemt.

Deze informatiepagina geeft informatie over de achtergronden van Autminds: wat, wie en waarom.
De programmapagina geeft overzicht en details van alle onderdelen. Op de sprekerspagina lees je meer over de sprekers/workshopleiders, en vind je informatie voor potentiële sprekers.
Als je wilt deelnemen vind je meer info op de deelnemerspagina. We hebben verschillende soorten kaartjes te koop op onze kaartjespagina.
Dit jaar zijn we online, wat dat betekent staat op de onlinepagina. De locatiepagina heeft dit jaar dus weinig  toegevoegde waarde.
Op de pagina toegankelijk(heid) vind je wat we doen om barrières weg te nemen.

Autminds vervult meerdere functies:

 1. Educatieve conferentie
  Autminds is gericht op het scholen van volwassenen met autisme (educatie) rondom thema’s als belangenbehartiging, herstel, empowerment, zelfhulp en ervaringsdeskundigheid.
 2. Ontmoetingsplaats
  Een plaats waar volwassenen met autisme andere volwassenen met autisme kunnen ontmoeten.
  Bijvoorbeeld om te netwerken. Om informatie uit te wisselen en kennis te delen. Of gewoon voor de gezelligheid.
 3. Oefenplek
  Autminds biedt een plek waar mensen met autisme kunnen oefenen met sociaal gedrag, communicatie, het deelnemen aan groepen en/of het zelf presenteren of geven van een lezing of workshop.
 4. Toepassing van ervaringskennis in de praktijk
  Ervaringskennis van mensen met autisme wordt benut in alle aspecten van de organisatie van Autminds. Op die manier willen we de eigen kracht van de persoon met autisme en het zelforganiserende vermogen van mensen met autisme als groep verhogen.

De doelstelling van de stichting Autminds is het organiseren van een jaarlijks terugkerend congres voor en door mensen met autisme.

Congressen over autisme zijn er in Nederland voldoende. Bij deze congressen komt het weinig voor dat mensen met autisme een bijdrage kunnen of mogen geven. De samenstelling van het programma gebeurt door mensen zonder autisme.

We kunnen dus stellen dat er op deze congressen over ons gepraat wordt en niet met of door ons. Vandaar dat wij een jaarlijks terugkerend congres organiseren dat wel voor en vooral door mensen met autisme wordt georganiseerd. Waarbij mensen met autisme de sprekers zijn en het programma bepalen. Waardoor onderwerpen aan bod komen die op andere (wetenschappelijke) autismecongressen geen aandacht krijgen, en die voor ons wel belangrijk zijn. Onderwerpen die niet het hulpverlenersperspectief maar het cliëntenperspectief centraal zetten. Daarmee is Autminds innovatief te noemen.

Door ons unieke uitgangspunt levert Autminds een belangrijke bijdrage aan de beeldvorming en empowerment van mensen met autisme. Het vergroten van de eigen kracht en kennis van mensen met autisme is hierbij nadrukkelijk een doel.

Voor wie is Autminds bedoeld?

Autminds staat open voor iedereen die ons programma interessant vindt, maar is primair bedoeld voor mensen met (een vermoeden van) autisme.

Wij hopen dat mensen met autisme (en mensen zonder autisme) op basis van de informatie op deze website over o.a. het programma, de mate van toegankelijkheid (geboden faciliteiten) en datgene wat wij van deelnemers verwachten, zelf een geïnformeerde keuze kunnen maken of Autminds iets voor hen is.

Mensen met autisme die een begeleider willen meenemen, kunnen dit doen onder hun eigen verantwoordelijkheid.

Wat verwachten we van jou als bezoeker?

Van bezoekers verwachten we dat ze in staat zijn rekening te houden met elkaar.

Hoewel we ons best doen om Autminds voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken, realiseren we ons dat dit niet helemaal kan. Daarvoor zijn mensen met autisme te verschillend. Wat de één nodig heeft, kan de ander juist storen. Een voorbeeld is dat de ene persoon met autisme het prettig kan vinden mensen aan te raken, terwijl de ander dat niet wil of er niet tegen kan. Vandaar dat we het belangrijk vinden dat je in staat bent rekening te houden met iemand anders.

Ook verwachten we van je dat je zelf, eventueel met hulp van bijvoorbeeld een begeleider, je tijd kunt indelen. Je kunt zelf een keuze maken uit het programma-aanbod, en je kunt zelf een invulling geven aan pauzes.

Wat kun je van ons verwachten?

– Zoveel mogelijk duidelijkheid;
– Vrijheid en keuzemogelijkheden;
– Aandacht voor toegankelijkheid voor zoveel mogelijk mensen.

Vrijheid en keuzemogelijkheden

Op Autminds bieden we veel vrijheid en keuzemogelijkheden, natuurlijk binnen de grens van rekening houden met de ander.

– Je kunt aan het programma deelnemen, of dit geheel of gedeeltelijk overslaan. Je hoeft dus niet alle lezingen te volgen;
– Je kunt je terugtrekken of juist het contact opzoeken. Contact maken mag, maar hoeft niet;
– Je kunt aangeven of je wilt communiceren met anderen, of juist niet;
– Je kunt iets doen dat minder actief is (zoals luisteren naar een lezing) of meer actief (zoals een sport- of bewegingsactiviteit).

Keuzevrijheid is één van de uitgangspunten van Autminds.

Neem contact met ons op als je een speciale wens hebt en wilt weten of we je daarmee kunnen helpen.

De ondertitel van Autminds is “a meeting of minds”.

Meeting

Met “meeting” geven we aan dat Autminds een ontmoetingsplaats is. Een plaats waar je andere volwassenen met een vorm van autisme kunt tegenkomen.

De uitdrukking “a meeting of minds”

De Engelstalige uitdrukking “a meeting of minds” betekent een ontmoeting tussen twee of meer mensen die met elkaar tot overeenstemming komen. Ze delen dezelfde ideeën en meningen, waardoor ze het makkelijk met elkaar eens worden.

Met deze ondertitel verwijzen we hiernaar. Op Autminds kun je mensen ontmoeten die net zo denken of leven als jij.

Dat hoeft natuurlijk niet. Je kunt net zo goed iemand tegenkomen die een totaal andere mening heeft dan jij zelf. Mensen met autisme kunnen (veel) van elkaar verschillen. Er wordt niet voor niks gesproken over een autisme spectrum.

Autminds is een plek voor het onderzoeken van overeenkomsten en verschillen. Tussen mensen met autisme onderling of tussen mensen met en zonder autisme.

Minds

“Minds” of in het Nederlands “Geest” is een term die op meerdere zaken betrekking kan hebben:

 • je brein of je hersens
 • je denkvermogen
 • je verbeelding
 • je psyche of je binnenste
 • je ziel
 • de essentie of het wezenlijke van iets, of van de mens
 • de levenskracht

en natuurlijk kan ‘geest’ ook staan voor een spook.

Met “minds” willen we aangeven dat we een breed (holistisch) perspectief hebben. Het gaat niet alleen om de ratio, maar ook om verbeelding en om stemming en emoties. Om datgene wat kracht geeft.

Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd op het gebied van autisme, variërend van lezingen en themabijeenkomsten tot Engelstalige wetenschappelijke congressen. Deze bijeenkomsten gaan over autisme. Het publiek is overwegend niet-autistisch, en bestaat afhankelijk van de bijeenkomst uit ouders, hulpverleners of wetenschappers. Als er een bijdrage van iemand met autisme in het programma zit, dan wordt hij of zij vrijwel alleen ingezet voor het vertellen van het persoonlijke ervaringsverhaal.

Personen met autisme worden zelden bij de organisatie betrokken, of vormen een minderheid in een organisatieteam dat vooral uit niet-autisten bestaat. Misschien is het daardoor dat meer inhoudelijke congressen relatief ontoegankelijk zijn voor de mensen met autisme zelf. De toegangsprijs is veelal te hoog, de mogelijkheid om je terug te trekken is niet altijd aanwezig, en de inhoud van het programma sluit onvoldoende aan bij de behoefte en belangstelling van een groot deel van de mensen met autisme.

Daarnaast is er een groeiend aanbod voor mensen met autisme. Dit betreft vooral ontmoetingsmogelijkheden, zoals PAS-contactdagen, Iets Drinken of autismecafé’s. Dit zijn relatief laagdrempelige activiteiten, waarbij de mogelijkheid tot contact en ontmoeting voorop staat. Een academisch programma maakt hier geen onderdeel van uit.

Er lijkt dus een soort tweedeling te bestaan tussen enerzijds meer inhoudelijke congressen, die onvoldoende gericht zijn op of toegankelijk zijn voor de mensen met autisme zelf, en anderzijds een groeiend aanbod aan (sociale) activiteiten, waarbij de omstandigheden wel relatief passend zijn, maar er geen inhoudelijk programma van enig niveau geboden wordt.

Internationale voorbeelden: Autreat (VS) en Autscape (GB)

Nederland is niet het enige land waar bovenstaande problemen gesignaleerd werden. Zowel Groot-Brittanië als de Verenigde Staten gingen ons voor. En vonden een oplossing. In beide landen werd door de nationale zelforganisatie voor en door mensen met autisme een eigen congres opgezet. In de VS is dit Autreat, georganiseerd door het “Autism Network International” en in Groot-Brittanië Autscape.

Autreat, voor het eerst gehouden in 1996, noemt zichzelf op de eigen website een “retreat-style conference run by autistic people, for autistic people and our friends”. Autscape (sinds 2005) omschrijft zichzelf als een “conference with a difference”. In plaats van praten over autisme tegen een overwegend niet-autistisch publiek, worden beide conferenties speciaal georganiseerd voor en door mensen met autisme. De omgeving en inhoud van de conferentie zijn specifiek afgestemd op de behoeften, wensen en gevoeligheden van mensen met autisme. De laatste Autreat vond in 2013 plaats.

Inhoudelijk ligt de focus bij een positieve kijk op autisme vanuit respect voor verschillen tussen mensen. In tegenstelling tot veel reguliere autismeconferenties is er minder aandacht voor therapie, ondersteuning of andere vormen van hulpverlening. Ook thema’s als diagnostiek of medicatie staan niet op de agenda. In plaats daarvan wordt er aandacht besteed aan empowerment: het vergroten van de eigen kracht en kennis van mensen met autisme. Belangenbehartiging (advocacy) is zowel bij Autreat als Autscape een terugkerend en belangrijk agendapunt.

Nederlands project: Autminds

In Nederland bestond er nog niet iets dergelijks als Autreat of Autscape. Hier wilden we verandering in brengen. Onder de naam Autminds organiseren we een eigen conferentie en tevens ontmoetingsplaats voor en door mensen met autisme. Hoewel we Autreat en Autscape als inspiratiebron gebruiken, richten we ons hierbij op de Nederlandse situatie en de huidige tijd waarin we leven. De eerste editie van Autminds vond plaats in 2015.

Autminds wordt georganiseerd vanuit de gelijknamige stichting Autminds.

Stichting Autminds werd in mei 2015 opgericht om rechtspersoonlijkheid te geven aan de organisatie van Autminds. Het stichtingsbestuur bestaat uit drie personen.

De projektgroep (tevens organisatiecommittee) is belast met het organiseren van het congres Autminds. Alle leden van de projektgroep hebben een (zelf)diagnose in het autismespectrum. Dit vinden wij belangrijk om te noemen, omdat we een organisatie voor en door mensen met autisme willen zijn. Op deze manier is het makkelijker het perspectief van ‘de persoon met autisme’ centraal stellen.

Op de dag zelf worden dagvrijwilligers ingezet. Dit zijn zowel mensen met autisme als mensen zonder autisme, maar met een open mind.

Naar informatie-pagina
Naar programma-pagina
Naar kaartjes-pagina
Naar deelnemers-pagina
Naar thema-pagina
Naar sprekers-pagina
Naar vrijwilligers-pagina
Naar downloads-pagina
Naar locatie / online pagina
Share